นายยุทธนา หยิมการุณ

กรรมการผู้แทน

นายยุทธนา หยิมการุณ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจุบัน
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาโท • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร • ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลการักษ์ กรมศุลกากร
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งในปัจจุบัน • อธิบดีกรมธนารักษ์
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2561
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริษัทเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน • รองปลัดกระทรวงการคลัง
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร
• รองอธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร
• ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร
• ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร
• ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร
• ผู้อำนวยการส่วนปราบปรามทางบก