เรายกระดับชีวิตเเมือง

ที่จอดรถสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

บริการที่จอดสายสีเขียวใต้

รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในการนำรถยนต์เข้ามาจอดแล้วเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายปลายทาง

สถานที่จอด 

ปัจจุบัน รฟม. มีพื้นที่จอดรถ บริเวณสถานีเคหะฯ สมุทรปราการ (E23) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง –สมุทรปราการ สามารถจอดรถได้ทั้งสิ้น 720 คัน ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยสามารถโดยสารด้วยรถไฟฟ้าต่อได้ที่ทางขึ้น – ลงที่ 2 ของสถานีเคหะฯ 

 

อัตราค่าบริการจอดรถยนต์ 

อัตราค่าบริการจอดรถ (ปกติ) ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ค่าบริการ อัตราค่าบริการ (บาท)
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ทุกๆ 2 ชั่วโมง 10 บาท
ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า ชั่วโมงละ 20 บาท
ค่าบริการจอดรถรายเดือน 1,000 บาทต่อเดือน

 

ประเภทบัตรสำหรับผู้ใช้บริการจอดรถ

บัตรจอดรถสำหรับผู้ใช้บริการจอดรถลานจอดรถ สถานีเคหะฯ (ค่ามัดจำบัตรจอดรถรายเดือน 400 บาท)

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องนำบัตรจอดรถไปลงบันทึกที่เครื่องบันทึกส่วนลดค่าจอดรถ บนสถานีเคหะฯ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเสียค่าบริการที่จอดรถในอัตราพิเศษ

การสมัครบริการจอดรถรายเดือน 

 1. ติดต่อสมัครบริการจอดรถรายเดือน ได้ที่ห้องบริการทำบัตรจอดรถรายเดือนที่ลานจอดรถ
 2. เอกสารประกอบการสมัคร
  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  2.2 สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีทะเบียนป้ายดำ) หรือ สำเนาคู่มือประจำรถ (กรณีรถทะเบียนป้ายแดง)
 3. ค่าสมัครจอดรถรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท หรือเป็นไปตามอัตราที่ รฟม. กำหนด หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น
 4. ทะเบียนรถ (บัตรจอดรถ 1 ใบ ใช้ได้ทะเบียน)
 5. กำหนดให้มีวงรอบของการใช้บริการ นับจากวันที่เริ่มต้นใช้บริการและสิ้นสุดก่อนถึงวันที่เริ่มต้นใช้บริการ 1 วัน ของเดือนถัดไป

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน

วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 22.00น. 

วันเสาร์ - อาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ 08.00 - 17.00น. 

อัตราค่าปรับ

รายการ  อัตราค่าปรับ (บาท)
 1. กรณีบัตรจอดรถสูญหาย  400 บาท
 2. กรณีจอดรถเกินเวลาหลังจากลานจอดรถปิดให้บริการ (หลัง 01.00 น.)  400 บาท

 ** หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะนำการให้บริการ ติดต่อได้ที่กองบริหารอาคารจอดรถ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 175 ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2343 (เวลาราชการ 08.00 น. – 17.00 น.) หรือเบอร์โทรศัพท์ (ลานจอดรถ) 092-271-7444 (24 ชั่วโมง)

บริการที่จอดรถสายสีเขียวเหนือ

รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่คูคต) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในการนำรถยนต์เข้ามาจอดแล้วเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายปลายทาง โดยมีพื้นที่จอดรถจำนวน 2 แห่ง สามารถจอดรถยนต์ได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,755 คัน และรถจักรยานยนต์จำนวน 343 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. อาคารจอดแล้วจร 3 ชั้น สถานีแยก คปอ. (N23สามารถจอดรถได้ประมาณ 1,042 คัน และรถจักรยานยนต์ 275 คัน
 1. อาคารจอดแล้วจร 6 ชั้น สถานีคูคต (N24) สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 713 คัน และรถจักรยานยนต์จำนวน 68 คัน

อัตราค่าบริการจอดรถยนต์
รฟม. อยู่ระหว่างเปิดทดลองการให้บริการระบบจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยไม่คิดค่าบริการ 

ประเภทบัตรสำหรับผู้ใช้บริการจอดรถ
บัตรจอดรถสำหรับผู้ใช้บริการจอดรถอาคารจอดรถทั้ง 2 แห่ง


การสมัครบริการจอดรถรายเดือน
 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องนำบัตรจอดรถไปลงบันทึกที่เครื่องบันทึกส่วนลดค่าจอดรถ บนสถานีเคหะฯ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเสียค่าบริการที่จอดรถในอัตราพิเศษ

 1. ติดต่อสมัครบริการจอดรถรายเดือน ได้ที่ห้องบริการทำบัตรจอดรถรายเดือนที่ลานจอดรถหรือที่ www.parkandride.mrta.co.th
 2. เอกสารประกอบการสมัคร
  2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  2.2 สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีทะเบียนป้ายดำ) หรือ สำเนาคู่มือประจำรถ (กรณีรถทะเบียนป้ายแดง)
 3. ค่าสมัครจอดรถรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท หรือเป็นไปตามอัตราที่ รฟม. กำหนด หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น
 4. ทะเบียนรถ (บัตรจอดรถ 1 ใบ ใช้ได้ 2 ทะเบียน)
 5. กำหนดให้มีวงรอบของการใช้บริการ นับจากวันที่เริ่มต้นใช้บริการและสิ้นสุดก่อนถึงวันที่เริ่มต้นใช้บริการ 1 วัน ของเดือนถัดไป

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน
วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 21.00 น. 
วันเสาร์ - อาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ 08.00 - 17.00 น. 

** หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะนำการให้บริการ ติดต่อได้ที่กองบริหารอาคารจอดรถ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 175 ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2353 (เวลาราชการ 08.00 น. – 17.00 น.) หรือเบอร์โทรศัพท์ สถานีแยกคปอ. 061-7340202 สถานีคูคต 061-705-0404 (24 ชั่วโมง)