รฟม.เพิ่มช่องทางการส่งเอกสารออนไลน์ในสถานการณ์COVID-19

ตามนโยบายของรัฐบาล รฟม.กำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย (Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รฟม.จึงเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อ ส่งเอกสารกับ รฟม.(สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9) 

ส่งเอกสารภายนอกให้สารบรรณได้ที่
อีเมล์ sarabun@mrta.co.th
แฟกส์หมายเลข 0 2716 4019

แทนการนําส่งด้วยตนเองหรือไปรษณีย์

เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป