เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้เช่าและ/หรือเช่าบริหารพื้นที่ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร