ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางน้ำหน้าอาคาร 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับแรก