คณะกรรมการ รฟม.

ประธานกรรมการ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร. อมร พิมานมาศ
นายวรรณชัย บุญบำรุง
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการผู้แทน
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายยุทธนา หยิมการุณ
นายปฐม เฉลยวาเรศ
นางสาวชวนชม กิจพันธ์
นายชยธรรม์ พรหมศร
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายประพาส เหลืองศิรินภา
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นายมณฑล สุดประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (ผู้ว่าการ รฟม.)