เรายกระดับชีวิตเเมือง

คณะกรรมการ รฟม.

ประธานกรรมการ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร. อมร พิมานมาศ
นายวรรณชัย บุญบำรุง
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
กรรมการผู้แทน
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
นายยุทธนา หยิมการุณ
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
นายปฐม เฉลยวาเรศ
นายปัญญา ชูพานิช
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
นายประพาส เหลืองศิรินภา
กรรมการและเลขานุการ
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (ผู้ว่าการ รฟม.)