นายสราวุธ ทรงศิวิไล

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

ตำแหน่งในปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวง
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาโท • วศ.ม. (ขนส่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

ปี 2557 – 2560 รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบำรุงทาง)
ปี 2560 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ปี 2561 – 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ปี 2562 อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
ปี 2562 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวง