เรายกระดับชีวิตเเมือง

ที่จอดรถสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)

บริการที่จอด

บริการที่จอดรถ

 

 

รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถเพื่อให้ผู้ใช้บริการนำรถมาจอดแล้วโดยสารรถไฟฟ้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2547 และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 

สถานที่จอด

                รฟม. เปิดให้บริการอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ทั้งหมด 13 แห่ง แบ่งเป็นอาคารจอดรถจำนวน 3 แห่ง และลานจอดรถจำนวน 10 แห่ง รองรับจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ประมาณ 5,112 คัน ดังนี้

ลำดับที่

อาคาร/ลานจอดรถ

จำนวนช่องจอด (คัน)

ประเภทการให้บริการ

อัตราค่าบริการ

รายวัน

รายเดือน

รถยนต์

1

อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว

2,100

ผู้ใช้บริการรายวัน

 - ใช้บริการรถไฟฟ้า
   15 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง

 - ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า
   50 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง

ผู้ใช้บริการรายเดือน

- 2,000 บาทต่อเดือน

2

ลานจอดรถ สถานีรัชดาภิเษก

75

3

ลานจอดรถ สถานีห้วยขวาง

81

 

4

ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน 1)

30

 

5

อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

205

 

6

ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษกซอย 6)

106

 

7

ลานจอดรถ สถานีพระราม 9

50

8

ลานจอดรถ สถานีเพชรบุรี

54

 

 

9

ลานจอดรถ สถานีสุขุมวิท

25

 

 

10

ลานจอดรถ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

79

11

ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

42

 

12

ลานจอดรถ สถานีสามย่าน

45

13

อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง (10 ชั้น)

686

ผู้ใช้บริการรายวัน

 - ใช้บริการรถไฟฟ้า
   10 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง

 - ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า
   20 บาท ต่อชั่วโมง

 ผู้ใช้บริการรายเดือน

- 1,000 บาทต่อเดือน

14

อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง (8 ชั้น)

349

รถจักรยานยนต์

1

อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว

967

 

5 บาทต่อ 4 ชั่วโมง

ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง

218

 

 

การสมัครบริการจอดรถรายเดือน

      1. ติดต่อสมัครบริการจอดรถรายเดือนได้ที่ห้องบริการทำบัตรจอดรถรายเดือน หรือ Download Application "MRTA PARKING" เพื่อความสะดวกในการใช้บริการต่ออายุครั้งถัดไป

          - สถานีลาดพร้าว และสถานีหลักสอง สมัครบริการจอดรถรายเดือน ได้ที่อาคารจอดรถประจำสถานี

          - ลานจอดรถ สมัครบริการจอดรถรายเดือน ได้ที่อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

      2. เอกสารประกอบการสมัคร 

          2.1 บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

          2.2 สำเนาคู่มือประจำรถ (กรณีรถทะเบียนป้ายแดง) หรือ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีทะเบียนป้ายดำ)

          2.3 บัตรโดยสารรถไฟฟ้า สำหรับอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว และอาคารจอดรถสถานีหลักสอง

      3. ทะเบียนรถ (บัตรจอดรถ 1 ใบ ใช้ได้ 2 ทะเบียน)

      4. กำหนดให้มีวงรอบของการใช้บริการ นับจากวันที่เริ่มต้นใช้บริการและสิ้นสุดก่อนถึงวันที่เริ่มต้นใช้บริการ 1 วัน ของเดือนถัดไป

      5. สามารถใช้จอดรถได้แค่อาคารหรือลานจอดรถที่สมัครรายเดือนไว้เท่านั้น

 

เงื่อนไขการให้บริการ

      •  กรณีอาคารและลานจอดรถที่เปิดให้บริการช่วงเวลา 05.00 - 01.00 น.

          - หากจอดเกินเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับจอดรถค้างคืนตามที่ รฟม. กำหนด ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากอาคารและลานจอดรถหลังเวลา 01.00 น. โดยสามารถนำรถยนต์ออกและชำระค่าปรับค้างคืนในเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันถัดไป

รถยนต์ 500 บาทต่อคืน + ค่าจอดรถวันถัดไป
รถจักรยานยนต์ 100 บาทต่อคืน

      •  กรณีอาคารและลานจอดรถที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

         - การคิดอัตราค่าบริการจะเริ่มนับชั่วโมงแรกจากผู้ใช้บริการนำรถเข้าจอด หากผู้ใช้บริการจอดรถเกิน 20 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง จะคิดค่าบริการเหมาจ่าย ทั้งนี้ หากจอดเกิน 24 ชั่วโมง จะคำนวณค่าบริการจอดรถโดยนับชั่วโมงที่ 24 เป็นต้นไปเป็นชั่วโมงที่ 1 อีกครั้ง และนำมารวมกับค่าบริการจอดรถเหมาจ่ายต่อวันโดยไม่มีการคิดค่าปรับจอดรถค้างคืน

ชั่วโมงที่ 1 - 20

- ใช้รถไฟฟ้า 15 บาทต่อ 2 ชั่วโมง

- ไม่ใช้รถไฟฟ้า 50 บาทต่อชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 21 -24 เหมาจ่าย 150 บาท

      •  กรณีทำบัตรจอดรถชำรุดหรือสูญหาย

         จะต้องชำระค่าปรับบัตรชำรุดหรือสูญหายตามอัตราที่ รฟม. กำหนด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของรถต่อเจ้าหน้าที่

รายการ

อัตราค่าปรับ

1.อาคารจอดรถ (รถยนต์)

- บัตร Park and Ride

- บัตร M หรือ M Plus

- บัตรจอดรถรายเดือน

 

- 300 บาท + ค่าจอดรถตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลาที่นำรถออก

- คิดค่าจอดรถตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลาที่นำรถออก

- แสดงหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิกรายเดือนซึ่งยังไม่หมดอายุเพื่อนำรถออกโดยไม่เสียค่าบริการ

2.ลานจอดรถ (รถยนต์)

- บัตรจอดรถรายวัน

- บัตรจอดรถรายเดือน

 

 - 300 บาท + ค่าจอดรถตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลาที่นำรถออก

- แสดงหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิกรายเดือนซึ่งยังไม่หมดอายุเพื่อนำรถออกโดยไม่เสียค่าบริการ

3.รถจักรยานยนต์

- 100 บาท + ค่าจอดรถตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลาที่นำรถออก

4.บัตรจอดรถกระดาษ

- คิดค่าจอดรถตั้งแต่เวลาเปิดให้บริการถึงเวลาที่นำรถออก

      •  วิธีการชำระเงิน

ประเภทรถ

เงินสด

QR Code

บัตรเครดิต

ผูกบัญชี

รถยนต์
ผู้ใช้บริการรายวัน      
ผู้ใช้บริการรายเดือน ณ ห้องสมัครบัตรรายเดือน    
ผู้ใช้บริการรายเดือน ผ่าน Application
รถจักรยานยนต์
ผู้ใช้บริการรายวัน สถานีลาดพร้าว      
ผู้ใช้บริการรายวัน สถานีห้วยขวาง    

 

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน (สถานีลาดพร้าว)

  วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 21.00น. 

  วันเสาร์ - อาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ 08.00 - 17.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00น.) 

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน (สถานีศูนย์วัฒนธรรม)

  วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 15.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00น.)

  วันเสาร์ 08.00 - 17.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00น.)

  วันอาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ หยุด

เวลาเปิด/ปิด ห้องทำบัตรจอดรายเดือน (สถานีหลักสอง)

  วันจันทร์ - วันศุกร์ 06.00 - 15.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00น.)

  วันเสาร์ 08.00 - 17.00น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00น.)

  วันอาทิตย์ - นักขัตฤกษ์ หยุด

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนำการให้บริการได้ที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ 
โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2320  2325  หรือ 2399 (เวลา 08.00 -17.00 น.) 
โทรสาร 02-716-4030
 
Line : @mrtaparking (เวลา 07.00 - 20.00 น.) 
ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2714 4044 เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์