ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารจอดแล้วจร 3 ชั้น สถานีแยก คปอ. (N23) และอาคารจอดแล้วจร 6 ชั้น สถานีคูคต (N24) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต) ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)