ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องมาตรการพึงปฎิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)