เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร รฟม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)