เรายกระดับชีวิตเเมือง

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency : EIT) ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมตอบแบบการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานของ รฟม. ด้านการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565 โดยการสแกน QR Code ตามภาพ หรือทาง Link https://itas.nacc.go.th/go/eit/01u3q3