นายชยพล ธิติศักดิ์

นายชยพล ธิติศักดิ์

ตำแหน่งในปัจจุบัน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master Of Development Administration , WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY
ประวัติการทำงาน
1 ต.ค. 2556  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
11 ก.พ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
1 ต.ค. 2558 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
8 ส.ค. 2560 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1 ต.ค. 2560 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ก.ย. 2562 คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการเตรียมพร้อมและป้องกันประเทศ
1 ต.ค. 2562 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง