นายประพาส เหลืองศิรินภา

กรรมการผู้แทน

นายประพาส เหลืองศิรินภา

ตำแหน่งในปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
31 มี.ค. 58 – 9 พ.ย. 58  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรละขนส่ง  กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 58 – 1 ต.ค. 59   ผู้อำนวยการกองการขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
2 ต.ค. 59 – 18 ธ.ค. 59 ผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
19 ธ.ค. 59 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ-