นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาเอก • Conservation Biology (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์), University of Minnesota,สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งในปัจจุบัน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประสบการณ์การทำงาน
• ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
• กรรรมการในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• กรรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
• รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• ประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
• รองประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• อธิบดีกรมป่าไม้