ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดย ศูนย์บริการประชาชน รฟม. เพื่อพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกของ รฟม.

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดย ศูนย์บริการประชาชน รฟม. เพื่อพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกของ รฟม.
--------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2564)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน