นายมณฑล สุดประเสริฐ

กรรมการผู้แทน

นายมณฑล สุดประเสริฐ

ตำแหน่งในปัจจุบัน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาโท • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทอื่น
• กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
• กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน
  • รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
  • กรมโยธาธิการและผังเมือง
- รองอธิบดี
- ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
- ผู้ตรวจราชการกรม
- เลขานุการกรม