เรายกระดับชีวิตเเมือง

ขอเรียนเชิญแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง พ.ศ. ....”

ขอเรียนเชิญแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง พ.ศ. ....

ร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฯ (https://spm.e-office.cloud/d/4dd0df67)

แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมฯ (https://qrgo.page.link/JvYNc)