เรายกระดับชีวิตเเมือง

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลไตรมาสที่ 1-2560 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง – รายงานไตรมาสที่ 1-2560 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)