เรายกระดับชีวิตเเมือง

ประกาศราคากลาง งานจ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ศูนย์กํากับดูแลและบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า และศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก รฟม. ประจําปีงบประมาณ 2566