ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อระบบเก็บเงินค่าบริการพร้อมปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณ อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)