Mass Rapid Transit Authority of Thailand
Mass Rapid Transit Authority of Thailand
TH
ภาษา
เรายกระดับชีวิตเเมือง

Satisfaction Surveys*
*
รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก
มีการแบ่งกลุ่ม / การจัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา *
มีข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการ *
มีรูปแบบความสวยงามเหมาะสมน่าสนใจ *
มีความรวดเร็วในการเปิดเว็บเพจต่าง ๆ *
มีข้อมูลเนื้อหาที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน *;