ศ.ดร. อมร พิมานมาศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ถึงปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด)
ปริญญาเอก • วิศวกรรมโยธา University of Tokyo, Japan
ปริญญาโท • การจัดการ College of Management, มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิศวกรรมโยธา University of Tokyo, Japan
ปริญญาตรี • วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในปัจจุบัน

• ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย
• นายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร  

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัท 

• กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
• กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาวิชาการทหาร
• กรรมการสภาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
• กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประสบการณ์ทำงาน • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544 - 2548)
• รองศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2548 - 2557)
• ศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557 - 2560)