การเข้าร่วมการฝึก การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (C-MAX ๑๖)

การเข้าร่วมการฝึก การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (C-MAX ๑๖)


สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติททางทะเล จังหวัดภูเก็ต กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (C-MAX ๑๖) ในประเด็นการฝึก เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การบริหารจัดการภัยความมั่นคงทางทะเล และการบริหารจัดการสาธารณภัย ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มอบให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการฝึก
โดยได้เชิญผู้แทนจาก รฟม.เข้าร่วมการฝึก รฟม. ได้มอบหมายให้ ฝรภ. โดย ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส รก.ผอ.สภก. เข้าร่วมการประเมินผล การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติฯ ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (นอปท.) เพื่อทดสอบการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ระดับชาติทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องศรีวิสารวาจา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ร่วมประเมินผล การฝึกปัญหาที่บังคับการ(CPX) ภายใต้กลไก คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) เพื่อทดสอบการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านการก่อการร้ายสากล ณ ห้องวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการฝึก
ร่วมการประเมินผลหลังการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) (Hotwash) ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ร่วมประเมินผลการฝึกเต็มรูปแบบ (FTX) ในการบริหารจัดการภัยความมั่นคงทางทะเล ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล และการฝึกการต่อต้าน การก่อการร้ายและการฝึกบริหารจัดการสาธารณภัย ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.