คณะกรรมการ รฟม.

ประธานกรรมการ

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์
ดร.จุฬา สุขมานพ
ศ.ดร. อมร พิมานมาศ
นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
กรรมการผู้แทน
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
นายยุทธนา หยิมการุณ
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายดรุณ แสงฉาย
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์
นายวิชญายุทธ บุญชิต
กรรมการและเลขานุการ
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (ผู้ว่าการ รฟม.)