รฟม. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักการและแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส สุจริต มีมาตรฐานทางจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน