ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Smoke Detection and Fire Alarm System) ของอาคาร 1 รฟม. (ฉบับแรก)