เผยแพร่สรุปผลรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนคราชสีมา พ.ศ. ….

เนื่องด้วยมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 บัญญัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ประกอบกับคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกได้มีมติให้ รฟม. เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ด้วย รฟม. จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. …. และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. …. โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ส่งไปรษณีย์มาที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยจ่าหน้าถึง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  2. เว็บไซต์ของ รฟม. (http://www.mrta.co.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (http://www.lawamendment.go.th) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
  3. ส่ง E - mail มาที่ ppkorat@mrta.co.th ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อ รฟม. จะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. …. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ในการนี้ รฟม. จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. …. โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้