การฝึกอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรอง

การฝึกอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรอง


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดตั้งโครงการความร่วมมือระหว่างเครื่อข่ายรัฐวิสาหกิจ ด้านการรักษาความปลอดภัย (ครป.) โดยมีวตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเจรจาต่อรองในสภาวะวิกฤติ เพื่อพัฒนาพนักงานบริหารด้านการรักษาความปลอดภัย และได้เชิญพนักงานด้านรักษาความความปลอดภัย รฟม. เข้าร่วมฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จักหวัดเพชรบุรี รฟม. ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม ดังนี้
๑) ร.ต.อ. เจริยชัย สารพล พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส รก.ผอ.สภก.
๒) จ.อ.สมจิต สังข์ทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย 8
๓) นายยุคล อนุรักษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 8
๔) นายทวี มุ่งชมกลาง พนักงานบริหารงานทั่วไป 6