คณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในโครงสร้างพื้นฐานและในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

คณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในโครงสร้างพื้นฐานและในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคม ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ