ประกาศประกวดราคาซื้อระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญ (Data Loss Prevention) บนเครื่องแม่ข่ายให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)