โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Officer Survival and Tactics/O.S.T.) และการรับมือเหตุวิกฤติกับผู้ก่อเหตุแบบ Lone Wolf

โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Officer Survival and Tactics/O.S.T.) และการรับมือเหตุวิกฤติกับผู้ก่อเหตุแบบ Lone Wolf

 

โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Officer Survival and Tactics/O.S.T.) และการรับมือเหตุวิกฤติกับผู้ก่อเหตุแบบ Lone Wolf
สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (ฝรภ.), ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฝกท.) หลักสูตร โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Officer Survival and Tactics/O.S.T.) และการรับมือเหตุวิกฤติกับผู้ก่อเหตุแบบ Lone Wolf ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔ รุ่น ระยะเวลาอบรม ๒ วัน ๑ คืน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก ๑) พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รองผู้บัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒) พ.ต.ท.ธีรยุทธ นันดา รองผู้กำกับการ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๓) พ.ต.ท. ดร.สิทธิพัฒน์ เฉลิมยศ อาจารย์กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม