บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงานด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงานด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

 

 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงานด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

 

ด้วยบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยกองรักษาความปลอดภัย ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแล รับผิดชอบ และบริหารจัดการระบบความปลอดภัยของหน่วยงาน ได้ขอความอนุเคราะห์ รฟม. ศึกษาดูงานด้านการรักษาความปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. จำนวน ๒๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการรักษาความปลอดภัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน