รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ชุมชนเลียบคลองหกวา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่ชุมชนเลียบคลองหกวา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต โดยได้มอบถังดับเพลิงให้แก่ชุมชน และอบรมให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง