รฟม. มอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น สำบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่รักษามาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม