การประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง- สมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2558