การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลรายงานเหตุอาชญากรรม”

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย (สภก.) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ฝรภ.) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลรายงานเหตุอาชญากรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมและสามารถเรียกดูภาพได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายนพคุณ สารวงษ์ และ นางสาวจุฑารัตน์ วรสุวิทย์ โปรแกรมเมอร์จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. มาเป็นวิทยากร