การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

       รฟม. ได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้
กลยุทธ์สร้างกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร พ.ศ. 2560 - 2564 ทั้งนี้ในการออกแบบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ รฟม. พ.ศ. 2560 - 2564 ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 

- ฉบับภาษาไทย

- ฉบับภาษาอังกฤษ