การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ รฟม.

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รฟม. มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน และมีการเติบโตที่ยั่งยืน โดยการกำกับดูแลที่ดีถือเป็นกลไกที่สำคัญที่สนับสนุนการบรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ รฟม. ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) ยึดมั่นในหลักสำคัญของการกำกับดูแลที่ดี อันได้แก่
       • การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
       • ความมีสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
       • การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
       • การดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency)
       • การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value creation)
       • การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)
       • การมีส่วนร่วม (Particpation)
2) ปฏิบัติตามหลักสำคัญของการกำกับดูแลที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3) สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4) ให้มีการติดตามประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำในด้านการกำกับดูแลที่ดี

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน์


“เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้และปลุกจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 : กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างทัศนคติและค่านิยมเชิงบวกต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างบรรยากาศการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้เป็น Role Model


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงระบบงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 : บูรณาการงานกำกับดูแลกิจการที่ดีกับงานอื่น
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 : ปฏิบัติตนตามกฎหมายหรือดีกว่า
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้หลากหลายและทั่วถึง


ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างแนวร่วมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่น
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บริการ ผู้ได้รับผลกระทบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ)

เอกสารต่าง ๆ