ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน