ประกาศร่างขอบเขตงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2 (ฉบับแรก)