คณะกรรมการ รฟม.

ประธานกรรมการ

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

คณะกรรมการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร. อมร พิมานมาศ
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
นายวรรณชัย บุญบำรุง
นาย ชูศักดิ์ เกวี
กรรมการผู้แทน
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
นายยุทธนา หยิมการุณ
นายมณฑล สุดประเสริฐ
นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นายประพาส เหลืองศิรินภา
นายสมัย โชติสกุล
นางสาวชวนชม กิจพันธ์
นายชยธรรม์ พรหมศร
กรรมการและเลขานุการ
นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ (ผู้ว่าการ รฟม.)