การควบคุมภายในของ รฟม.

นโยบายควบคุมภายใน

ของ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 

       การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการดำเนินงานที่เหมาะสม ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายการควบคุมภายในของ รฟม. ดังนี้

  1. ให้ควบคุมภายในเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน
  2. ให้ส่วนต่างๆ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
  3. ให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  4. ให้กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัตืต่างๆ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการทุจริต ความเสียหาย การสูญเปล่า หรือการบริหารจัดการที่ผิดพลาดได้เป็นอย่างดี
  5. ให้มีการติดตามประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
  6. ให้มีการส่งเสริมให่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

 

เอกสารต่าง ๆ