คืนผิวจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง