รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้แก่ ชุมชนพลายรัตนะ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร