นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

ตำแหน่งในปัจจุบัน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
ปริญญาโท • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี • เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัธยมศึกษา • โรงเรียนเทพศิรินทร์
ประวัติการทำงาน
วันที่ 7 ตุลาคม 2524 สอบบรรจุเข้ารับราชการ ณ กระทรวงคมนาคม
วันที่ 1 มีนาคม 2547 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
วันที่ 9 ธันวาคม 2551 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
วันที่ 18 เมษายน 2556 ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน
- นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 กระทรวงคมนาคม
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58 สำนักงาน ก.พ.
- นักบริหารระดับสูง 2 (นบส.2) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหาร : การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงภาครัฐ (CIO) รุ่นที่ 27
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24
- หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน/คณะกรรมการต่างๆ กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)