สัญญาเลขที่ จ(ข)18/2562 สัญญาจ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณอาคารจอดรถ ลานจอดรถ อาคารอเนกประสงค์ แผงค้าสถานีกำแพงเพชร และสะพานเชื่อมต่อตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2562-2564