ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วย เครื่องหมายแสดงแนวเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า และเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบรถไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2550