การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัดมหาชน (BEM)

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัดมหาชน (BEM)

ด้วยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๕๙ และขอสนับสนุนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ร่วมฝึกซ้อมจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย (สภก.) และ กองกู้ภัย ๑ (กกภ.๑) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารบริหาร ถนนพระราม๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ